Thông báo Đại Hội Tổng Hội

18/05/201212:00 SA(Xem: 49863)
Thông báo Đại Hội Tổng Hội

TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
9565 Mc Fadden Ave. Westminster, CA 92683
ĐT (714) 839-9189 – (714) 775-0251


THÔNG BÁO

số: ...56 .. / TH.CSQG

Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG/VNCH trân trọng thông báo:

Chiếu theo Nội Quy hiện hành của Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Đại Hội Tổng Hội sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy 23-05-2009 từ 1:00pm đến 4:00pm tại Orange County, nam California để bầu lại các chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội đồng Chấp Hành (Tổng Hội Trưởng) cho nhiệm kỳ 2009-2012.
Thành phần tham dự gồm có Liên Hội Trưởng, Hội Trưởng, Cố Vấn, Giám Sát và Ban Chấp Hành các hội thành viên của Tổng Hội. Cá nhân các chiến hữu tại các địa phương cũng được hoan nghênh về tham dự trong danh sách phái đoàn của hội thành viên.
Các chức vụ quản trị và điều hành Tổng Hội sẽ do các uỷ viên Hội Đồng Quản Trị bầu (điều 32). Điều kiện ứng cử là: Hội viên chính thức của Tổng Hội, được sự giới thiệu của một hội trưởng và không phải là thành phần lãnh đạo của một đảng chính trị Việt Nam (điều 34).
Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo để quý niên trưởng và chiến hữu có thời gian chuẩn bị về tham dự đại hội. Việc thành lập ban tổ chức bầu cử cũng như thư mời chính thức sẽ được phổ biến hai tháng trước ngày đại hội (điều 35).

Westminster ngày 23 tháng 2-2009
TM. TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nơi nhận:
- Các Hội và Liên Hội CSQG
tại Hoa Kỳ, Pháp và Úc Châu (ấn ký)
- Các uỷ viên HĐQT và HĐCH
“để thông báo nội bộ”
Đồng kính gởi: TRẦN QUANG NAM
- Huynh trưởng cựu Tư Lệnh CSQG
- Quý niên trưởng cố vấn Tổng Hội.
“để kính tường trình”
- Hồ sơ
- Lưu

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn