THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỘI CSQG

26/02/201911:37 CH(Xem: 4031)
THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỘI CSQG
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel :  (714)775.0251   &   (714)230.9602
E.mail : anquantran@socal.rr.com  &  nguutphan7592@yahoo.com
-- o0o –
                                                                                     Little Sàigòn ngày 26 tháng 11 năm 2018
                                                                                                                Số: .99./TH.CSQG
THÔNG BÁO
VỀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Nhiệm Kỳ 2018 - 2021 -

        Theo kết quả Đại Hội Tổng Hội CSQG Kỳ VIII vào ngày 26 tháng 5 năm 2018 , Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị chỉ phụ tá tổng quát cho Chủ Tịch HĐQT mà không kiêm nhiệm vai trò Giám Sát như trước đây nữa. Tuy nhiên Chủ Tịch HĐQT có thể đề cử một số Phụ Tá để thi hành những công việc cần thiết, kể cả vai trò Giám Sát.
        Để thực hiện nhiệm vụ được giao phó, HĐQT đã thảo luận và để cử bổ túc một số chức vụ sau đây:
          1) CH.NGÔ BÁ PHƯỚC: Phụ Tá HĐQT Đặc Trách Giám Sát TH/CSQG
          2) CH.THÁI VĂN HÒA: Phụ Tá HĐQT Đặc Trách Nghiên Kế, để đưa ra đường lối hoạt động thích hợp cho Tổng Hội sau khi theo dõi tình hình trong nước và cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
         3) CH.NHỮ ĐÌNH TOÁN: Phụ Tá Hành Chánh, có nhiệm vụ quản lý hành chánh thay cho chức vụ Tổng Thư Ký
    Hai Chiến Hữu Thái Văn Hòa và Nhữ Đình Toán vẫn giữ nhiệm vụ hiện hành trong Hội Đồng Chấp Hành như trước nay.    
               
                     Trân trọng.

   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
                 TRẦN QUAN AN

    Nơi nhận:
- Hội Đồng Cố Vấn
       “Để kính tường”
- Hội Đồng Chấp Hành
- Liên Hội và các Hội Thành viên
       “để thông báo”
- Các đương sự
    “Để tri hành”
- Hồ sơ - Lưu


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn