TỔNG HỘI CSQG/VNCH NĂM 2016

17/02/20179:19 CH(Xem: 5988)
TỔNG HỘI CSQG/VNCH NĂM 2016
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
9565 Mc FADDEN Ave  WESTMINSTER  CA  92683
Tel : (714)642.3553   &   (714)230.9602
E.mail: anquantran@socal.rr.com  &  nguutphan7592@yahoo.com
Website:   canhsatquocgia.org
- o0o -
TỔ CHỨC:
(Nhiệm Kỳ 2015 - 2018)

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
PHẠM CÔNG BẠCH - PHẠM VĂN CA - TRẦN MINH CÔNG
- PHAN TRUNG CHÁNH - NGUYỄN KIM HƯƠNG GIANG - ĐỖ KIẾN MƯỜI
-  LÊ VĂN NGÔN - TRẦN QUANG NAM - LÊ SƠN THANH
- LỢI NGUYÊN TẤN - NGUYỄN XUÂN THU - VÕ VĂN XÉT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
            * CHỦ TỊCH :                     TRẦN QUAN AN
            * PHÓ CHỦ TỊCH :             PHẠM TẤN NGỌC
* Ủy Viên : HUYÊN BỬU (MI) - NGUYỄN VĂN ĐÁNG (KS) - TRẦN ĐỜN (WA) -
LÊ ĐỐI (POM) - NGUYỄN DOÃN HƯNG (Nam CA) - VŨ TRỌNG KHẢI (AUS) -
NGUYỄN TẤN LỰC (HV/Bắc CA) - NGUYỄN VĂN NGÔN (MA) - PHẠM VĂN NHÂN (Huoston.TX)
- NGUYỄN VĂN NHÌ (GA)  - VÕ VĂN PHƯỚC (LH/ÂU CHÂU) - ĐỖ NHƯ THẠCH (HTĐ-Phụ Cận)
- NGUYỄN VĂN THUYẾT (FL) - NGUYỄN NGỌC TUẤN (San Diego) - LÊ VĂN THỤY (Bắc CA) -
 LÊ DUY TRUNG (AZ) - ĐOÀN TỐNG (Dallas.TX)

HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH:
            * TỔNG HỘI TRƯỞNG :         PHAN TẤN NGƯU
            * THP. NỘI VỤ :              NGUYỄN VĂN ĐÁNG
            * THP. NGOẠI VỤ :         PHAN QUANG NGHIỆP
            * TỔNG THƯ KÝ:                 NGUYỄN VĂN LỢI
            * THỦ QUỸ:                      NGUYỄN HỮU THỜI
            * PT. KH & CẢNH SỬ:              THÁI VĂN HÒA
            * PT. TT & BÁO CHÍ :            NHỮ ĐÌNH TOÁN
            * PT. HẬU DUỆ:              NGUYỄN NGỌC THỤY
            * PT. PHÁT TRIỂN:         NGUYỄN DOÃN HƯNG
            * PT. XÃ HỘI :               NGUYỄN THANH THỦY
* Đại Diện tại các Địa Phương:
- NGUYỄN MINH (Chicago) - NGUYỄN HỮU HẢI (OR) - LÊ VĂN THAO (AR)
- NGUYỄN DẠNG (CO) - NGUYỄN ĐỨC HUẤN (BELG)
=============================================
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn