DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS. PHƯỢNG HOÀNG 2018

25/02/20199:59 SA(Xem: 3785)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐS. PHƯỢNG HOÀNG 2018
        DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2018 

- Phan Văn Răng (SC)          50.
- Nguyễn Thành Danh (NY)   50.
- Nguyễn Văn Sáu (MO)       50.
- Võ Minh Lý                       50.
- Hồ Văn Hai    (SC)             30.
- Đinh Sơn Tuyền (NJ)         50.
- Nguyễn Văn Đức (IA)        50.
- Lê Phát Minh (TX)            100.
- Lê Quang Trọng                20.
- Phan Văn Bàn                   30.
- Đỗ Kim Sương                  20.
- Lê Bảo                             30.
- Bùi Bá Dành                      50.
- Cao Ngọc Diêu                 20.
- Liên Hội CSQG Âu Châu     623.
- Lê Văn Tòng                      30.
- Lê Văn Cây                        40.
- Trần Ngọc Trợ                   20.
- Nguyễn Văn Thế                20.
- Lê Văn Cảnh                      20.
- Nguyễn Ngọc Tài              40.
- Nguyễn Ngọc Đá              30.
- Phan Văn Tân                  20.
- Phùng Sáu Sửu               30.
- Nguyễn Văn Hiệp             30.
- Huỳnh Văn Tâm              30.
- Văn Hiệp Vân-Thủy         50.
- Nguyễn Văn Hơn             30.
- Đặng Long Hưng (PA)     30.
- Lê Văn Năm                   30.
- Phạm Thanh Phong        20.
- Phan Văn Tư-Phới          60.
- Trần Thị Lan                 20.
- Diệp Bảo Trí                 10.
- Đỗ Kiến Mười                50.
- Trần Văn Bửu               20.
- Nguyễn Văn Dậu           50.
- Lê Văn Trương             30.
- Tống Phước Hiến          30.
- Nguyễn Thị Miên           30.
- Trần Văn Thành           30.
- Nguyễn Hữu Bổn          20.
- Nguyễn Văn Lài            30.
- Hồ Nô                          20.
- Nguyễn Chính Minh (KS)50.
- Nguyễn Q. Kia              30.
-  Lê Văn Khiêm (LA)       50.
- Trần Văn Trạng (NY)      50.
- Bùi Văn Nghiêm           30.
- Đỗ Tấn Thuần              50.
- Liêu Văn Tiều              10.
- Trần Quang Tố              50.
- Trần Hữu Hiển              20.
- Tạ Văn Tám (CT)          50.
- Hà Thị Đông Nga          50.
- Nguyễn Văn Tại              30.
- Lê Chí Hùng                  20.
- Nguyễn Ngọc Tiến          50.
- Võ Ngọc Mai (SD)          50.
- Phan Đại Quang (MI)      50.
- Nguyễn Văn Trình         100.
- Nguyễn Hữu Trân           30.
- Phạm Kim Tấn                20.
- Võ Văn Thu                   30.
- Cao Trung Trực              40.
- Nguyễn Văn Sáu (MO)     50.
- Hà Xuân Thiết (MA)         100.
- Nguyễn Năng Thỏa (VA)    50.
- Trần Hoàng Lương (TX)    50.
- Đỗ Thức Viêm                 20.
- Phạm Hoài Dĩnh               30.
- Trần Lộc (HI)                 50.
- Bà Lý Minh Khánh         100.
- Trần Ngọc Hùng             20.
- Nguyễn Tùng Cương       10.
- Hoàng Phú Thế               10.
- Phạm Khắc Trung            10.
- Hội CSQG San Diego     100.
- Võ Long (NV)                  30.
- Phan Văn Ken (GA)        200.
- Phan Văn Răng (SC)        50.
- Lê Văn Lòng (GA)           50.
- Phạm Như Sơn                30.
- Huỳnh Văn Bớt (KY)        20.
- Ngô Văn Thu                  40.
- Nguyễn Thành Danh (NY)30.
- Nguyễn Kim Lộc (IL)         50.
        ------------------------------------
            Tổng cộn   =     4.023$00
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn