DANH SÁCH ỦNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG 2019

27/02/20198:36 CH(Xem: 33252)
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHƯỢNG HOÀNG 2019
DANH SÁCH ỦNG HỘ Đ.S PHƯỢNG HOÀNG 2019

 • - Hồ Văn Hải                     30$00
 • - Nguyễn Văn Đức (IA)           50.
 • - Tạ Văn Tám (CT)               100.
 • - Nguyễn Phát Vinh (CAN)      50.
 • - Lê Văn Ngôn (TX)               50.
 • - Võ Minh Lý                         40.
 • - Đinh Sơn Tuyền (NJ)           70.
 • - Lê Hữu Tống (VA)               50.
 • - Nguyễn Văn Trình              100.
 • - Phan Văn Bàn                     25.
 • - Nguyễn Văn Chương           40.
 • - Bùi Bá Dành                       50.
 • - Hoàng Văn Ngọ                   30.
 • - Nguyễn Ngọc Đá                  30.
 • - Phạm Thanh Phong              30.
 • - Trần Xuân Mai                     30.
 • - Cao Ngọc Diêu                    20.
 • - Đỗ Kim Sương                    30.
 • - Trần Thị Lan                       20.
 • - Võ Văn Nho                        20.
 • - Nguyễn Văn Hơn                 30.
 • - Lê Bảo                               40.
 • - Phạm Hoài Dĩnh                   30.
 • - Trang Thiện Nhơn               20.
 • - Hồ Xuân Lộc                      30.
 • - Lê Chí Hùng                       20.
 • - Hà Thị Đông Nga                50.
 • - Lê Văn Qui                         30.
 • - Nguyễn Thị Cẩm-Y              50.
 • - Nguyễn To                         30.
 • - Trương Công Thanh            20.
 • - Trần Ngọc Trợ                    20.
 • - Lâm Văn Dũng                   30.
 • - Phạm Hữu Mỹ                    30.
 • - Lê Hoàng Tráng                 30.
 • - Nguyễn Văn Lài                 20.
 • - Hoàng Văn Tòng               30.
 • - Tạ Văn Tám (CT)             100.
 • - Võ Công Văn                     30.
 • - Văn Hiệp Vân+Thủy           50.
 • - Võ Văn Nữa                      30.
 • - Nguyễn Văn Bằng (TX)      50.
 • - Huỳnh Văn Tâm                30.
 • - Nguyễn Văn Châu             20.
 • - Nguyễn Trọng Trí              40.
 • - Tống Phước Hiến              30.
 • - Liêu Văn Tiều                   10.
 • - Cao Trung Trực                40.
 • - Nguyễn Văn Hiệp              30.
 • - Trần Quang Tố                 50.
 • - Nguyễn Thị Miên               30.
 • - Nguyễn Kim Lộc (IL)         50.
 • - Nguyễn Thu Vân              20.
 • - Phùng Sáu Sửu                30.
 • - Hồ Nô                             20.
 • - Đỗ Thức Viêm                  20.
 • - Đỗ Tấn Thuần                  50.
 • - Lê Thị Cẩm Vân                50.
 • - Phạm Quốc Bửu             100.
 • - Bùi Ngọc Trung (CON)      20.
 • - Hội CSQG San Diego      300.
 • - Phạm Ngọc Hân             100.
 • - Bà Lý Minh Khánh          100.
 • - Võ Ngọc Mai (SD)            50.
 • - Lê Văn Thuận (FL)         100.
 • - Nguyễn Quốc Phong        50.
 • - Diệp Bảo Trí                   10.
 • - Phan Văn Răng (SC)       50.
 • - Nguyễn Văn Don            20.
 • - Nguyễn Văn Tại              30.
 • - Trần Hoàng Lương (TX)  30.
 • - Võ Long (NV)                 30.
 • - Hà Xuân Thiết (MA)       100.
 • - Võ Trạng Nguơn           100.
 • - Phan Văn Ken (GA)       200.
 • - Ngô Văn Thu                 50.
 • - Lê Duy Trung (AZ)         50.
 • - Trần Hữu Hiển               20.
 • - Lê Văn Hùng (NC)          50.
 • - Trần Thị Kim Hạnh (IN)   50.
 • - Nguyễn Ngọc Tiến          50.
 • - Trần Lộc (HI)                 50.
 • - Liên Hội Âu Châu          500.
 • - Trịnh Dương Lâm            20.
 • ---------------------------------
 •        Cộng    =            4.255$00
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn