NỘI QUY TỔNG HỘI CSQG/VNCH

18/03/201412:00 SA(Xem: 16022)
NỘI QUY TỔNG HỘI CSQG/VNCH


NỘI QUY
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH

-o0o-

CHƯƠNG I :
DANH XƯNG - TÔN CHỈ - MỤC ĐíCH

Điều 1: Theo kết quả Đại hội CSQG/ Việt Nam Cộng Hòa tại liên bang Hoa Kỳ họp ngày 27 tháng 5 năm 2000 tại Westminster, California, nay quyết định thành lập một tổ chức có danh xưng là Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.
Điều2: Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia được hình thành bởi các Hội Cảnh Sát Quốc Gia trên các Tiểu bang tại Hoa kỳ, là tiếng nói, biểu tượng chung duy nhất cho lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tại Hải Ngọai.
Điều 3: Tổng Hội CSQG/VNCH (gọi tắt trong văn kiện này là Tổng Hội) là một hội bất vụ lợi có tôn chỉ trung thành với lý tưởng Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền; không chấp nhận chế độ Cộng Sản và bất cứ hình thức cai trị độc tài nào trên quê hương Việt Nam.
Điều 4: Tổng Hội được thành lập nhằm mục đích sau đây:
4.1: Đoàn kết, tương thân tương trợ giữa các cựu CSQG Việt Nam Cộng Hòa ở hải ngoại cũng như ở quốc nội.
4.2: Nêu cao truyền thống anh dũng và hy sinh của lực lượng CSQG Việt Nam Cộng Hòa.
4.3: Kết hợp tất cả các Hội Cảnh Sát Quốc Gia trên toàn thế giới thành một khối đoàn kết thống nhất, có cùng một đường lối chung tại hải ngoại cũng như đối với quê hương dân tộc Việt Nam.
4.4: Hỗ trợ và hợp tác trong tinh thần bình đẳng với các hội đoàn Quốc Gia để xây dựng một Cộng Đồng người Việt Quốc Gia vững mạnh ở hải ngoại.

CHƯƠNG II:
TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ

Điều 5: Tổ chức của Tổng Hội CSQG/VNCH gồm có các cơ chế sau đây:
- Hội Đồng Cố Vấn
- Hội Đồng Quản Trị
- Hội Đồng Chấp Hành
Điều 6: Hội Đồng Cố Vấn gồm có các huynh trưởng , niên trưởng Cảnh Sát Quốc Gia và những chuyên viên cố vấn do Hội Đồng Chấp Hành mời tham gia tùy theo nhu cầu.
Điều 7: Hội Đồng Cố Vấn sẽ đề cử một vị làm Chủ Tịch để dễ dàng trong việc liên lạc và giúp ý kiến cho việc điều hành Tổng Hội cũng như giải quyết những khó khăn có thể xảy ra.
Điều 8: Hội Đồng Quản Trị gồm có Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, và các Ủy Viên gồm tất cả những Hội Trưởng của những Hội và những Phân Hội Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia tại hải ngoại, (chỉ những Phân Hội CSQG đã gia nhập vào Tổng Hội trước ngày ban hành Nội Quy này). Hội Đồng Quản Trị có nhiệm vụ:
8.1: Quyết định chủ trương, đường lối của Tổng Hội.
8.2: Kiểm soát hoạt động của Hội Đồng Chấp Hành
8.3: Biểu quyết bất tín nhiệm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành trong một buổi họp Đại Hội khoáng đại.
8.4: Giới thiệu và bỏ phiếu bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành
Điều 9: Hội Đồng Quản Trị được điều hành bởi một Chủ Tịch với sự phụ tá của một Phó Chủ Tịch đặc trách Giám sát. Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị cũng được bầu cùng lúc với Chủ Tịch HĐQT và sẽ Xử Lý Thường Vụ chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị khi vị này từ nhiệm hoặc vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, cho đến hết nhiệm ky.ợ
Điều 10: Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đặc trách Giám sát có nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động của Hội Đồng Chấp Hành, nếu cần có thể đề nghị Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị triệu tập Đại Hội khoáng đại để giải quyết những khó khăn của Tổng Hội, hoặc những vấn đề quan trọng khác.
Điều 11: Hội Đồng Chấp Hành được điều hành bởi một Chủ Tịch, có danh xưng là Tổng Hội Trưởng.
Điều 12: Thành phần của Hội Đồng Chấp Hành gồm có:
-Tổng Hội Trưởng
-Tổng Hội Phó Nội Vụ
-Tổng Hội Phó Ngoại Vụ
-Tổng Thư Ký
-Thủ Quỹ
-Một số Phụ Tá Tổng Hội Trưởng và Uỷ viên Đặc Nhiệm tùy theo nhu cầu điều hành Tổng Hội.
Điều 13: Tổng Hội Trưởng có quyền thảo luận và biểu quyết như một ỦyViên của Hội Đồng Quản Trị và được toàn quyền quyết định trong việc đề cử hoặc bãi nhiệm để sắp xếp nhân sự vào các chức vụ Tổng Hội Phó, Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ, Phụ Tá và Uỷ Viên Đặc Nhiệm, nhưng sau đó phải thông báo cho Hội Đồng Quản Trị.
Điều 14: Tổng Hội Trưởng điều khiển hoạt động của Hội Đồng Chấp Hành, thay mặt Tổng Hội trong mọi sinh hoạt và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị về tất cả các hoạt động của Tổng Hội cũng như của các thành viên trong Hội Đồng Chấp Hành.
Điều 15: Tổng Hội Phó Nội Vụ có nhiệm vụ phụ tá Tổng Hội Trưởng về mặt đối nội và sẽ Xử Lý Thường Vụ chức vụ Tổng Hội Trưởng khi vị này vắng mặt hay vì bất cứ lý do gì không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, cho đến hết nhiệm kỳ.
Điều 16: Tổng Hội Phó Ngoại Vụ có nhiệm vụ phụ tá tổng Hội Trưởng về mặt đối ngoại và sẽ Xử Lý Thường Vụ chức vụ Tổng Hội Trưởng khi cả hai vị Tổng Hội Trưởng và Tổng Hội Phó Nội Vụ vắng mặt, hoặc không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ, cho đến hết nhiệm kỳ.
Điều 17: Tổng Thư Ký có nhiệm vụ ghi nhận, đúc kết và báo cáo các hoạt động của Tổng Hội, lưu trữ hồ sơ và quản lý tài sản của Tổng Hội.
Điều 18: Thủ Quỹ có nhiệm vụ quản lý ngân khoản, trương mục, sổ sách kế toán, kết toán tài chánh và báo cáo định kỳ tình hình tài chánh của Tổng Hội cho Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Chấp Hành và các thành viên của Tổng Hội.
Điều 19: Các Phụ Tá Tổng Hội Trưởng và các Ủy Viên Đặc Nhiệm có nhiệm vụ thi hành các công tác chuyên biệt do Tổng Hội Trưởng ủy thác.
Điều 20: Hội Đồng Quản Trị cùng với Hội Đồng Chấp Hành thiết lập và thực hiện kế hoạch gây quỹ để Tổng Hội có điều kiện hoạt động
Điều 21: Mọi ngân khoản của Tổng Hội được ký thác vào trương mục ngân hàng do Hội Đồng Chấp Hành đứng tên và xử dụng
Điều 22: Mọi việc mua bán, thuê mướn bất động sản do Hội Đồng Quản Trị thực hiện theo yêu cầu của Hội Đồng Chấp Hành.

CHƯƠNG III:
HỘI - THÀNH VIÊN - HỘI VIÊN

Điều 23: Hội Cảnh Sát Quốc Gia là một tổ chức được hình thành bởi những người đã từng phục vụ trong Lực Lượng CSQG/ VNCH, không phân biệt thành phần, cấp bậc, chức vụ, phái tính và thời gian. Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại các địa phương là biểu tượng của toàn Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia tại địa phương đó.
Điều 24: Thành Viên của Tổng Hội là các Hội và Phân Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại các địa phương, hoạt động hợp pháp, và đã gia nhập Tổng Hội.
Điều 25: Mổi Tiểu Bang tại Hoa Kỳ chỉ có một Hội Cảnh Sát Quốc Gia. Riêng Texas
và California do địa bàn và nhân số, số Hội có thể nhiều hơn một. Điều này cũng được áp dụng cho các Hội CSQG khác ngoài Hoa Kỳ.
Điều 26: Tại các địa phương chưa có Hội CSQG, Tổng Hội Trưởng có thể cử người Đại Diện để phổ biến tin tức, và liên lạc với các chiến hữu CSQG tại các địa phương đó.
Điều 27: Các Hội Cảnh sát Quốc Gia chưa tham gia Tổng Hội, đều được khuyến khích xin gia nhập Tổng Hội. Đơn gởi cho Hội Đồng Quản Trị để quyết định.
Điều 28: Các thành viên của Tổng Hội vẫn giử tư cách pháp nhân riêng, tự trị về tài chánh và độc lập về mặt đối nội, nhưng không đi ra ngoài đường lối chung của Tổng Hội.
Điều 29: Các thành viên của Tổng Hội có thể yêu cầu Tổng Hội hỗ trợ trong mọi hoạt động vượt ngoài khả năng cơ hữu.
Điều 30: Các thành viên của Tổng Hội có thể yểm trợ và tích cực tham gia các sinh hoạt của Tổng Hội, thực hiện các công tác do Tổng Hội đề ra cũng như hổ trợ tài chánh cho Tổng Hội tùy theo sự thỏa thuận chung.
Điều 31: Hội viên của Tổng Hội:
31.1: Hội viên của Tổng Hội là tất cả những Hội viên của các Thành viên Tổng Hội (điều 24)
31.2: Hội viên của Tổng Hội cũng bao gồm thành phần hậu duệ của Hội viên tại các địa phương, để tiếp nối truyền thống sinh hoạt của Tổng Hội mai sau.

CHƯƠNG IV:
BẦU CỬ - ỨNG CỬ

Điều 32: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Hội Trưởng do các Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị bầu lên theo thể thức đầu phiếu trực tiếp và kín (điều 8.4)
Điều 33: Nhiệm kỳ của Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Hội Trưởng và Hội Đồng Chấp Hành là ba (3) năm và có thể được tái cử .
Điều 34: Điều kiện ứng cử vào chức vụ Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành:
34.1: Là Hội viên chính thức của Tổng Hội (Điều 31) và phải được sự giới thiệu của một Hội Trưởng.
34.2: Không phải là thành phần lãnh đạo của một đảng chính trị Việt Nam.
Điều 35: Hai tháng trước ngày mãn nhiệm của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Hội Đồng Quản Trị phải thành lập Ban Tổ Chức Bầu Cử cho nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời ra thông báo về ngày, giờ và địa điểm bầu cử.
Điều 36: Không được giới thiệu người trong Ban tổ Chức Bầu cử ra ứng cử.
Điều 37: Không giới thiệu ra ứng cử hay bầu cho người vắng mặt không tham dự trong ngày Đại Hội bầu cử.

CHƯƠNG V:
TỪ NHIỆM - GIẢI NHIỆM

Điều 38: Quá bán tổng số Thành Viên của Tổng Hội có thể kiến nghị bất tín nhiệm Tổng Hội Trưởng, hoặc Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị khi những vị này vi phạm nghiêm trọng Nội Quy Tổng Hội hoặc hoạt động đi ngược lại với đường lối của Tổng Hội.
38.1: Kiến nghị bất tín nhiệm được gởi cho cả hai cơ chế Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Chấp Hành
38.2: Tổng Hội Trưởng có thể từ chức do sự bất tín nhiệm, hoặc có thể yêu cầu Hội Đồng Quản trị triệu tập Đại Hội khoáng đại để biện minh.
Điều39: Đại hội khoáng đại gồm có Hội Đồng Cố Vấn, Hội Đồng Quản trị và Hội Đồng Chấp hành. Đại Hội phải đạt túc số quá bán số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị mới có giá trị và chỉ có Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị của Tổng Hội mới có quyền biểu quyết .
Điều 40: Đại hội khoáng đại có thể giải nhiệm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Tổng Hội Trưởng nếu được 2/3 phiếu đại biểu, được ấn định nơi Điều 39, chấp thuận.

CHƯƠNG VI:
SỬA ĐỔI NỘI QUY - GIẢI TÁN TỔNG HỘI

Điều 41: Các điều khoản trong bản Nội Quy này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung tùy theo nhu cầu, tuy nhiên các điều 3, điều 4 sẽ không thể được sửa đổi.
Điều 42: Mọi sự sửa đổi hay bổ túc bản Nội Quy này phải được sự chấp thuận của quá bán số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị.
Điều 43: Tổng Hội sẽ được giải tán nếu có sự đồng ý của 2/3 số Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị. Quyết định giải tán Tổng Hội phải được biểu quyết trong một Đại Hội khoáng đại.
Điều 44: Trong trường hợp Tổng Hội giải tán, sự thanh lý tài sản của Tổng Hội sẽ tuân theo các qui định của luật lệ hiện hành về các hội đoàn bất vụ lợi.

NỘI QUY NÀY GỒM 6 CHƯƠNG VÀ 44 ĐIỀU KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN HIỆN HÀNH CỦA TỔNG-HỘI CẢNH-SÁT QUỐC-GIA VIỆT-NAM CỘNG-HÒA TRONG PHIÊN HỌP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2005 TẠI THÀNH PHỐ SAN-JOSE TIỂU BANG CALIFORNIA , HOA KỲ. NỘI QUY NÀY THAY THẾ NỘI QUY ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH TRƯỚC ĐÂY.

California, ngày 11 tháng 6 năm 2005
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH
(ấn ký)                                                        (ấn ký)
TRẦN QUANG NAM                                         TRẦN QUAN AN

----------------------------------------------------------

Sao y kính gởi:  
- Hội Đồng Cố Vấn TỔNG THƯ KÝ
- Các Hội, Phân Hội CSQG (ký tên)
- Đại diện Tổng Hội.
- Hồ sơ , lưu
  PHAN TẤN NGƯU
Westminster, ngày 20 tháng 6 năm 2005

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PHỤ BẢN A
NỘI QUY TỔNG HỘI

    Theo kết quả Đại Hội Tổng Hội kỳ IV ngày 20 tháng 5 năm 2006 tại thành phố Westminster, California, những điều khoản của Nội Quy Tổng Hội ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2005, được tu sửa như sau:
Điều 2: Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia được hình thành bởi các Hội Cảnh Sát Quốc Gia, là tiếng nói, biểu tượng chung duy nhất cho lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa tại Hải Ngoại.
. . . . . . . .
Điều 8: Hội Đồng Quản Trị gồm có Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và các ủy Viên gồm tất cả những Hội Trưởng của những Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại Hải ngoại. Hội Đồng Quản Trị có nhiệm vụ:
- 8.1: Quyết định chủ trương, đường lối của Tổng Hội.
- 8.2: Kiểm soát hoạt động của Hội Đồng Chấp Hành.
- 8.3: Biểu quyết bất tín nhiệm Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành trong một buổi họp Đại Hội khoáng đại.
- 8.4: Giới thiệu và bỏ phiếu bầu Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành.
. . . . . . . .
Điều 13: Tổng Hội Trưởng có quyền thảo luận như một Ủy Viên của Hội Đồng Quản Trị và được toàn quyền quyết định trong việc đề cử hoặc bãi nhiệm để sắp xếp nhân sự vào các chức vụ Tổng Hội Phó, Tổng Thư Ký, Thủ Quỹ, Phụ Tá và Ủy Viên Đặc Nhiệm, nhưng sau đó phải thông báo cho Hội Đồng Quản Trị.
. . . . . . . .
Điều 24: Thành Viên của Tổng Hội là các Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại các địa phương, hoạt động hợp pháp và đã gia nhập Tổng Hội.
Phụ bản A này chỉ sửa chữa 4 điều: 2, 8, 13 và 24 và có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2006.


Westminster, ngày 21 tháng 5 năm 2006
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤP HÀNH
(ấn ký)
TRẦN QUANG NAM                                   TRẦN QUAN AN

                                          --------------------------------------------------------------------------------------------

* Sao y để phổ biến
Westminster, ngày 21 tháng 5 năm 2006
TỔNG THƯ KÝ
(ký tên)
PHAN TẤN NGƯU
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn