QUỸ TƯƠNG TẾ CSQG Và THÂN HỮU

22/01/201012:00 SA(Xem: 8296)
QUỸ TƯƠNG TẾ CSQG Và THÂN HỮU

Quỹ Tương Tế Cảnh Sát Quốc Gia và Thân Hữu
Vietnamese Mutual Benefit Association
Nonprofit Public Benefit Association
PO Box 612288, San Jose, CA 95161; Tel & Fax: (408) 258-6515

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
(Từ ngày 1-06-2009 đến 30-11-2009)


I.- HỘI VIÊN:

 A_Tính từ 4-6-95 đến 30-11-09:
 -Tổng số gia nhập 1,860
 -Tổng số mất liên lạc và rút tên 197
 -Tổng số từ trần 141
 B_Tính từ 1-06-09 đến 30-11-09:
 -Tổng số gia nhập 36 -Tổng số mất liên lạc và rút tên 4
 -Tổng số từ trần 3

 Tổng số hiện hữu: 1,522 hội viên
I I.- TÀI CHÁNH:

 A_CHI:
 a1_Ứng trước tang phí cho thừa kế của 3 hội viên từ trần:
 1) HV Ỡảo Th? Minh Chi (139/2099 từ trần 16-7-09) $14,164.50
 2) HV Ngô Thành Huệ (140/2280 từ trần 11-11-09) $14,468.50
 3) HV Trương Thị Vinh (141/1706 từ trần 11-11-09) $14,459.00
 Tổng cộng A1: $43,092.00 
 a2_ Chi phí cho các hội viên từ trần: 
 -Phân ưu trên báo, vòng hoa $ 555.00
 - Thông báo và nhắc đóng tang phí $ 604.24
 Tổng cộngA2: $1,159.24
 a3_ Chi phí điều hành:
 - Chi phí dữ kiện điện toán $ 6,000.00
 - Chi phí di chuyển Thư Ký và Thủ Quỹ $ 1,200.00
 - Chi phí điện thoại $ 305.36
 - Văn phòng phẩm $ 963.47
 - Phối hợp hoạt động với Hội Cảnh Sát và Hội Cựu SV Học Viện $ 900.00
 Tổng cộng A3: $ 9,368.83

 Tổng chi A1 + A2 + A3 = $53,620.07

B_ THU:

b1_ Niên Liễm 2009
 Đã thâu: $25 x 1,509 = $37,725.
 Chưa thâu $25 x 13 = -$325
b2_Lệ phí gia nhập 36 hội viên mới:
$50 x 36 = $1,800.00
b3_Tang phí
Đã thâu Đang thâu
 1) HV Nguyễn Văn Thửa(138/1085) $14,800 - $130
 2) HV Đào Thị Minh Chi (139/2099) $14,770 -$110
Sẽ thâu vào tháng 12 năm 2009
1) HV Ngô Thành Huệ (140/2280) -$15,230
2) HV Trương Thị Vinh (141/1706) -$15,220

 Tổng cộng đang thâu và sẽ thâu : - $30,690.00

 Tổng cộng B3( đã thâu): $29,570.00
Tổng cộng B1 + B2 + B3 = $37,725.00 + $1,800.00 + $29,570.00 = $69,095.00

 Kết toán: Tổng Thu-Tổng Chi: $ 69,095.00 - $53,620.07 = $15,474.93

C_ QUỸ DỰ TRỮ :

- c1_Quỹ Dự Trữ sau ngày 31-05-2009 $257,430.23
- c2_Tiền lời of Bank of America Account (1-05-09 đến 30-10-09) $293.37
- c3_50% niên liễm 2009 : $37,725.00 x 50% = $18,862.50
- c4_Tiền bồi hoàn tang phí ứng trước và bổ sung 5% của 1 cố hội viên :
1) HV Nguyễn Văn Thửa (138/1085) $14,800.00
- c5_Tiền bổ sung 5% tang phí của 1 cố hội viên:
1) HV Đào Thị Minh Chi (139/2099) $14,770.00 x 5% = $738.50
- c6_Lệ phí gia nhập 36 hội viên mới: $50 x 36 $1,800.00
- c7_ Trừ tiền Quỹ Dự Trữ đã ứng trước tang phí cho thừa kế của 2 cố hội viên:

 1) HV Ngô Thành Huệ (140/2280) - $14,468.50
 2) HV Trương Thị Vinh (141/1706) -$14,459.00
 Tổng cộng C7: - $28,927.50

Quỹ Dự Trữ tính đến 30-11-09: C1+C2+C3+C4+C5+C6-C7 = $264,997.10

 D_ QUỸ ĐIỀU HÀNH:

 - d1_ Quỹ Điều Hành sau 31-5-2009 -$2,704.62
 - d2_50% niên liễm 2009 37,725 x 50%= $ 18,862.50
 - d3_Trừ chi phí A2 + A3 ($1,159.24 + $9,368.83) -$10,528.07

 Quỹ Điều Hành tính đến 30-11-2009: D1 + D2 ố D3 = $5,629.81

 TỒN QUỸ: $264,997.10(Dự Trữ) + 5,629.81 (Điều Hành) = $270,626.91

 Ghi chú: Sau khi thâu đầy đủ tang phí đang thâu và sẽ thâu $30,690.00 +$270,626.91 lúc đó tồn quỹ là: $301,316.91

III.- HOẠT ĐỘNG:

 A_Nội bộ:
 -Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Sát và Ban Điều Hành họp thường xuyên và họp bất thường giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của hội viên, Quỹ ứng trước tang phí cho người thừa kế, đăng báo phân ưu, đến Nhà Quàn với vòng hoa phân ưu cùng tang quyến của hội viên từ trần.

 B_Phối hợp:
 Phối hợp với Hội Ái Hữu Lực Lượng Cảnh Sát Quốc Gia Bắc California và Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện Cảnh Sát Bắc California tổ chức Mừng Lễ Truyền Thống 1-6 và Picnic Hè 2009 .

 C_Thông báo đặc biệt:

 - Kể từ 4 tháng 6 năm 1995, ngày thành lập Quỹ đến nay (15 năm ), tổng số hội viên từ trần là 141 người. Quỹ có ghi số thứ tự hội viên từ trần trong các thông báo tang phí.
 - Ngày 27 tháng 9 năm 2009 Quỹ đã phỏng vấn và thâu nhận 36 hội viên mới.
 - Quỹ cũng đã bôi tên 197 hội viên vì mất liên lạc, không đóng niên liễm, không bồi hoàn tang phí.
 - Quý Vị có thể liên lạc với Hội bằng Phone (408) 258- 6515, Fax (408) 258-6515
 - Gọi điện thoại về Quỹ cũng như dùng fax, vui lòng cho biết số thẻ hội viên, số điện thoại và việc muốn hỏi để Quỹ coi hồ sơ trước khi trả lời.
- Cần có tài liệu lưu trữ trong hồ sơ nên thay đổi địa chỉ và số phone phải thông báo bằng thư hay ghi trong phần “địa chỉ và số điện thoại mới” trong thư đòi tang phí.

- Nơi chăm sóc Quý Vị Cao Niên chu đáo và CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT cho Hội Viên Quỹ Tương Tế và Thân Nhân của Hội Viên :Viện Hưu Dưỡng ICARE MANOR (Residential Care Facility for the Elderly) 125 West Swain Road, Stockton, CA 95207. Viện nhận tất cả quý vị cao niên, yếu đau, bệnh, kể cả bệnh Alzheimer & Dementia và liệt giường. SSI có thể được sử dụng để trả một phần lệ phí. Liên lạc: Thái Đinh (408)565-5993.
- Nhà Quàn có giá DISCOUNT từ $250 đến $600 cho Hội Viên Quỹ Tương Tế và Thân Nhân: Darling Fischer Garden Chapel, 471 East Santa Clara Street, San Jose, CA 95112. Liên lạc: Joseph Tran, Cell phone (408) 832-1409
- Hội vẫn tiếp tục thâu nhận hội viên mới từ 70 tuổi trở xuống và mở rộng đến cha mẹ, con cái của các Cựu Cảnh Sát Quốc Gia và Cựu Tù Nhân Chính Trị.
 
TM.Hội Đồng Quản Trị TM.Ban Điều Hành, Thủ Quỹ
 Chủ Tịch Chủ Tịch
 Thái Văn Hoà LS. Ngô Văn Tiệp Đào Ngọc Hồng

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn