HỘI HỌC VIỆN CSQG BẮC CALIFOORNIA (2010- 2012)

28/12/201012:00 SA(Xem: 11246)
HỘI HỌC VIỆN CSQG BẮC CALIFOORNIA (2010- 2012)

 
 Hội Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia VNCH 
Bắc Cali
.
 2706 Apollo Dr. San Jose, CA.95121 – ĐT (408) 839-2765
Email:
neqdu08@gmail.com
 (Nhiệm-kỳ 2010-2012)

Hội-Đồng Cố -Vấn
Cựu VT.Trần Minh Công - Cựu Phó VT.Phạm Công Bạch
TS Trần An Bài - GS Nguyễn Văn Canh –
LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp.

Hội-Đồng Giám-Sát
Cựu SVSQ Phan Quang Nghiệp; Nguyễn Đình Bá; Thái Văn Hòa;
Nguyện Ngọc Thụy; Đinh văn Hạp

Ban Chấp-Hành
- Hội Trưởng : Cựu SVSQ Dư Quang Nê 408-839-2765
- Phó HT Nội-Vụ : Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Nhật 408-646-9216 
- Phó HT Ngọai-Vụ : Cựu SVSQ Nguyển Bạch Túc 408-693-0278 
-Phụ-Tá HT Đặc-trách Kế-họach:
 Cựu SVSQ Lê Văn Thụy 408-225-7384
-Tổng Thư Ký kiêm Thủ Quỷ: Cựu SVSQ Nguyễn Tấn Lực 408-828-4894
-Ban Báo Chí: Cựu SVSQ Trần Bửu Giao 408-926-1584
 Cựu SVSQ Hà Đình Huy 408-786-6917
 Cựu SVSQ Võ Đình Giá 408-554-2578
-Ban Nghi Lễ : Cựu SVSQ Trương Ngọc Mỹ 408-573-7904
 Cựu SVSQ Nguyễn Vĩnh Phương 408-205-6171
 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh 408-218-3970
-Ban Giao-Tế & Xã-Hội: Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc 408-833-4844
 Cựu SVSQ Trần Văn Sơn 408-294-9052
 Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang 408-729-0377

ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA:
 Khóa 1 Cựu SVSQ Đinh Văn Hạp (408) 206-7501
 Khóa 2 Cựu SVSQ Trần Bửu Giao (408) 926-1584
 Khóa 3 Cựu SVSQ Lê văn Thụy (408) 225-7384
 Khóa 4 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh (408) 218-3970
 Khóa 5 Cựu SVSQ Hồ Lang (510) 770-9081
 Khóa 6 Cựu SVSQ Trần Thoại (408) 903-7072
 Khóa 7 Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp (408) 621-8607
 Khóa 8 Cựu SVSQ Hà Đinh Huy (408) 786-6917
 Khóa 9 Cựu SVSQ Ngô Tình (408) 259-2432
 Khóa 10 Cựu SVSQ Nguyễn Văn Vinh (707) 592-5376

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn