HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI (2008- 2010)

22/01/201012:00 SA(Xem: 15251)
HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI (2008- 2010)

HỘI CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN HỌC VIỆN
CSQG/VNCH BẮC CALIFORNIA

P.O. Box 362057 Milpitas, CA.95036.
ĐT. (408) 379-3221
Nhiệm Kỳ 2008-2010
- o0o -

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN:
Phó Viện Truởng Phạm Công Bạch - Tiến Si Trần An Bài
Giáo Su Nguyễn Văn Canh - Niên Truởng Nguyễn Hữu Truong
Luật Su Nguyễn Duy Tiếp - Luật Su Ngô Văn Tiệp.

 HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT:
Cựu SVSQ Phan Quang Nghiệp (408) 833-9707
Cựu SVSQ Thái Văn Hòa (408)771.5146
Cựu SVSQ Nguyễn Đình Bá (408)365.9534
Cựu SVSQ Đinh Văn Hạp (408)942.6605
Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Thụy (408)204.3812

 BAN CHẤP HÀNH :
Hội Trưởng Cựu SVSQ Trần Đức Túc (408)379.3221
Hội Phó Nội Vụ Cựu SVSQ Nguyễn Bạch Túc (408)833.2110
Hội Phó Ngoại Vụ Cựu SVSQ Nguyễn Văn Dương (408) 218-2943
 Cựu SVSQ Đao Thị Điệp (408) 258-4509
Phụ tá Hội Truởng Đặc Trách Thông Tin Báo Chí
 Cựu SVSQ Trần Bửu Giao (408) 926-1584
Phụ Tá Hội Truởng Đặc Trách Kế Hoạch
 Cựu SVSQ Du Quang Nê (408) 839-2765
Tổng Thu Ký Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Nhật (408) 238-4207
Phó Tổng Thu Ký Cựu SVSQ Phan Hữu Ngọc (408) 833-4844
Thủ Quỹ Cựu SVSQ Hồ Viết Thiềm (408) 729-4071
TIỂU BAN BÁO CHÍ:
 Cựu SVSQ Hà Đinh Huy (408) 786-6917
 Cựu SVSQ Võ Đinh Giá (408) 554-2578
 Cựu SVSQ Ngô Viết Trọng (916) 682-6404
 Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Đỉnh (916) 682-7251
 Cựu SVSQ Võ Đinh Tiên (415) 923-0499
 Cựu SVSQ Truong Thuận Quang (415) 407-3392
 Cựu SVSQ Cao Hoàng Vân (408) 705-3400
TIỂU BAN NGHI LỄ:
 Cựu SVSQ Truong Ngọc Mỹ (408) 573-7904
 Cựu SVSQ Nguyễn Vinh Phuong (408) 205-6171
 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh (408) 218-3970
TIỂU BAN XÃ HỘI&GIAO TẾ:
 Cựu SVSQ Trần Văn Son (408) 294-9052
 Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang (408) 729-0377
 Cựu SVSQ Hoàng Kim Ký (408) 280-5931
ĐẠI DIỆN CÁC KHÓA:
Khóa 1 Cựu SVSQ Đinh Văn Hạp (408) 942-6605
Khóa 2 Cựu SVSQ Nguyễn Son Việt (408) 942-1750
Khóa 3 Cựu SVSQ Cao Hoàng Vân (408) 705-3400
Khóa 4 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh (408) 218-3970
Khóa 5 Cựu SVSQ Hồ Lang (510) 770-9081
Khóa 6 Cựu SVSQ Du Quang Nê (408) 839-2765
Khóa 7 Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp (408) 621-8607
Khóa 8 Cựu SVSQ Hà Đinh Huy (408) 786-6917
Khóa 9 Cựu SVSQ Ngô Tình (408) 259-2432
Khóa 10 Cựu SVSQ Nguyễn Văn Vinh (707) 592-5376

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn