HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI NĂM 2015

30/08/201612:00 SA(Xem: 4367)
HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN BẮC CALI NĂM 2015

  Hội Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia
 VNCH Bắc Cali.

 4950 Rue Le Mans , San Jose , CA95136 – ĐT (408) 828-4894
Email: luctnguyen@sbcglobal.net
 (Nhiệm-kỳ 2014-2017)

Hội-Đồng Cố -Vấn:
Cựu ĐT Trần Minh Công-Cựu TrT Phạm Công Bạch
TS Trần An Bài - GS Nguyễn Văn Canh –
LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp.

Hội-Đồng Giám-Sát:
Cựu SVSQ Trần Quốc Nại , Nguyễn Đình Bá , Thái Văn Hòa, Phan Quang Nghiệp ,
Trần Đức Túc ,Nguyễn Ngọc Thụy , Lê Văn Thụy , Nguyễn Hữu Nhật .

Hội Đồng Quản Trị

Cựu SVSQ K1 Đinh Văn Hạp, K2 Trần Bửu Giao , K3 Nguyễn Văn Sáu
K4 Nguyễn Hinh , K5 Hồ Lang , K6 Trần Thoại , K7 Lê Văn Hiệp , K8 Hà Đình Huy ,
K9 Ngô Tình , K10 Nguyễn Văn Vinh.

Ban Chấp-Hành
-Hội Trưởng : Cựu SVSQ Nguyễn Tấn Lực 408-828-4894
-Phó HT Nội-Vụ : Cựu SVSQ Nguyễn Hiếu 408-937-7289 
-Phó HT Ngọai-Vụ : Cựu SVSQ Hà Đình Huy 408-786-6917 
-Phụ-Tá HT Đặc-trách Kế-họach: Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp 408-621-8607
-Tổng Thư Ký : Cựu SVSQ Dư Quang Nê 408-839-2765
-Thủ Quỷ : Cựu SVSQ Trần Ngọc Hậu 510-301-2494
-Ban Báo Chí: Cựu SVSQ Trần Bửu Giao 408-926-1584
 Cựu SVSQ Hà Đình Huy 408-786-6917
 Cựu SVSQ Võ Đình Giá 408-554-2578
-Ban Nghi Lễ : Cựu SVSQ Trương Ngọc Mỹ 408-573-7904
 Cựu SVSQ Nguyễn Vĩnh Phương 408-205-6171
 Cựu SVSQ Nguyễn Hinh 408-218-3970
-Ban Giao-Tế & Xã-Hội: Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc 408-833-4844
 Cựu SVSQ Trần Văn Sơn 408-901-9757
 Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang 408-729-0377

-----------------------------------------------------------------

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn