HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI NĂM 2016

16/02/20173:54 CH(Xem: 4015)
HỘI CỰU SVSQ HỌC VIỆN CSQG BẮC CALI NĂM 2016
   Hội Cựu Sinh-Viên Sĩ-Quan
Học-Viện Cảnh-Sát Quốc-Gia VNCH  Bắc Cali.
          4950 Rue Le Mans , San Jose , CA95136 – ĐT (408) 828-4894
 BAN CHẤP-HÀNH
    (Nhiệm-kỳ 2014-2017)
Hội-Đồng Cố -Vấn
Cựu ĐT Trần Minh Công-Cựu TrT Phạm Công Bạch
TS Trần An Bài - GS Nguyễn Văn Canh –
LS Nguyễn Duy Tiếp - LS Ngô Văn Tiệp.
Hội-Đồng Giám-Sát
Cựu SVSQ Trần Quốc Nại ,  Nguyễn Đình Bá ,  Thái Văn Hòa, Phan Quang Nghiệp ,
Trần Đức Túc ,Nguyễn Ngọc Thụy , Lê Văn Thụy , Nguyễn Hữu Nhật
Hội Đồng Quản Trị
Cựu SVSQ K1 Đinh Văn Hạp, K2 Trần Bửu Giao , K3 Nguyễn Văn Sáu
K4 Nguyễn Hinh , K5 Hồ Lang , K6 Trần Thoại , K7 Lê Văn Hiệp , K8 Hà Đình Huy ,
K9 Ngô Tình , K10 Nguyễn Văn Vinh.
Ban Chấp-Hành
-Hội Trưởng :                               Cựu SVSQ Nguyễn Tấn Lực                    408-828-4894
-Phó HT Nội-Vụ :                          Cựu SVSQ Nguyễn Hiếu                     408-937-7289    
-Phó HT Ngọai-Vụ :                       Cựu SVSQ Hà Đình Huy                    408-786-6917     
-Phụ-Tá HT Đặc-trách Kế-họach:     Cựu SVSQ Lê Văn Hiệp                          408-621-8607
-Tổng Thư Ký :                              Cựu SVSQ Dư Quang Nê                       408-839-2765
-Thủ Quỷ :                                    Cựu SVSQ Trần Ngọc Hậu                      510-301-2494
-Ban Báo Chí:                                Cựu SVSQ Trần Bửu Giao                      408-926-1584
                                                      Cựu SVSQ Hà Đình Huy                          408-786-6917
                                                      Cựu SVSQ Võ Đình Giá                           408-554-2578
-Ban Nghi Lễ :                                 Cựu SVSQ Trương Ngọc Mỹ                    408-573-7904
                                                   Cựu SVSQ Nguyễn Vĩnh Phương           408-205-6171
                                                      Cựu SVSQ Nguyễn Hinh                         408-218-3970
-Ban Giao-Tế & Xã-Hội:                   Cựu SVSQ Phạm Hữu Ngọc                   408-833-4844
                                                      Cựu SVSQ Trần Văn Sơn                       408-901-9757
                                                     Cựu SVSQ Nguyễn Thanh Quang          408-729-0377


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn