14/02/2017(Xem: 1530)
1.-Bầu lại BCH nhiệm-kỳ 2016-2019 : Chiếu theo Nội-qui của Hội, nhiệm-kỳ của BCH là 3 năm.
30/08/2016(Xem: 1687)
A.- Hoạt-động nội bộ : 1.- Lễ Kỷ-niểm Ngày Truyền-Thống CSQG/VNCH (1 tháng 6)
30/08/2016(Xem: 1749)
*Ngày ra mắt Hội: Được tổ chức lúc 5 giờ chiều ngày Nov/16/2013. Khách tham dự gồm các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia tại Grand Rapids
24/03/2014(Xem: 2995)
Viết về ngày ra mắt của Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Michigan vào lúc 6:00PM ngày 16 tháng 11 năm 2013 tại TP Grand Rapids