06/03/2019(Xem: 2312)
Tân Ban Chấp hành Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego, nhiệm kỳ 2017-2020, đã được bầu cử từ một cuộc bầu cử vào ngày 05/03/2017
27/02/2019(Xem: 2113)
Để chuẩn bị cho nhiệm kỳ (3) ba năm tới (2017-2020), Hội Ái Hữu CSQG VNCH San Diego có tổ chức (1) một cuộc bầu cử vào ngày 05/03/2017
16/02/2017(Xem: 3876)
Hội Ái Hữu Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Hoà San Diego do nhóm chiến-hữu CSQG vùng San Diego và vùng phụ cận
30/08/2016(Xem: 3766)
1) SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG: Hội Ái Hữu Cảnh-Sát Quốc-Gia Việt-Nam Cộng-Hoà San Diego do nhóm chiến-hữu CSQG vùng San Diego và phụ cận thành lập từ năm 1995
30/08/2016(Xem: 4001)
Hội Ái Hữu CSQG San Diego thường xuyên hoạt động kết hợp với tất cả Hội Đoàn Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng- Hoà
30/08/2016(Xem: 3716)
Hội Ái Hữu CSQG San Diego thường xuyên hoạt động kế thợp vớ itất cả các hội đoàn Quân, Cán, Chính VNCH tại địa phương
30/08/2016(Xem: 3607)
1/ - Tham dự những sinh hoạt trong cộng đồng địa phương. Hội Ái Hữu Cảnh-Sát Quốc-Gia San Diego
03/04/2014(Xem: 7036)
1/ - Bầu cử Tân Ban Chấp-Hành: Từ buổi đầu hình thành tổ chức đến nay đã được (15) mười lăm năm
01/01/2011(Xem: 16183)
Trong năm qua, sinh hoạt cộng đồng tại San Diego cũng có nhiều việc đáng quan tâm
29/01/2010(Xem: 17314)
Sau khi được trở thành Hội thay vì Phân Hội như hồi mới thành lập, Hội San Diego đã có những cố gắng tích cực trong những hoạt động