CHÚC MỪNG HỘI CSQG MICHIGAN

12/08/201612:00 SA(Xem: 6691)
CHÚC MỪNG HỘI CSQG MICHIGAN
TỔNG HỘI CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
Federation of South Vietnam Police Associations
9565 Mc FADDEN Ave WESTMINSTER CA 92683
Tel : (714)775.0251 & (714)230.9602
 E.mail : anquantran@socal.rr.com & nguutphan7592@yahoo.com

--- o0o ---

 Westminster, ngày 26 tháng 7 năm 2016
 Số: 89 /TH.CSQG
CHÚC MỪNG

 Kính gởi: - Chiến Hữu HUYÊN BỬU
 Tổng Hội được biết, trong phiên họp nội bộ vào ngày 03 tháng 7 vừa qua, Chiến Hữu đã được anh em Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tại Tiểu Bang Michigan bầu chọn vào chức vụ Hội Trưởng Hội Ái Hữu CSQG Michigan, cho nhiệm kỳ 2016-2019, thay thế Chiến Hữu NGUYỄN VĂN TRÌNH vừa mãn nhiệm và không tái ứng cử vì lý do sức khỏe.
 Suốt bao năm qua, Chiến Hữu đã chứng tỏ được khả năng và là một trong những nhân tố cần thiết cho nhu cầu phát triển của Hội CSQG thời gian tới. Tổng Hội hy vọng Chiến Hữu luôn giữ vững được đường lối của Tổng Hội trong việc kết hợp các Đơn vị, Hội Đoàn tại địa phương để cùng nhau tranh đấu cho quê hương Việt Nam thật sự được Tự Do, Dân Chủ.
 Chúc Chiến Hữu luôn được dồi dào sức khỏe hầu hoàn thành trách nhiệm được giao và tạo được uy tín cho Hội CSQG tại địa phương.
 Trân trọng. 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TH/CSQG
CHỦ TỊCH

TRẦN QUAN AN
  
 

Bản sao kính gởi:
- Hội Đồng Cố Vấn
 “Để kính tường”
- HĐ Quản Trị và HĐ Chấp Hành
 “Để tường”
- Hồ sơ - Lưu 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn