DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2017

08/02/20173:30 CH(Xem: 3506)
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2017
DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐẶC SAN PHƯỢNG HOÀNG 2017

 • - Lê Văn Ngôn (TX)            50$00
 • - Lê Văn Trữ (Detroit)        30.
 • - Lê Thế Viên (Detroit)       30.
 • -Trần Đình Ba (Detroit)      10.
 • - Huyên Bửu (Detroit)        10.
 • - BS Trần Quan Khải        200.
 • - LH/CSQG Âu châu         800.
 • - Thế Hoài (NY)                 20.
 • - Phan Văn Răng (SC)       50.
 • - Chiến Hữu ở AR            200.
 • - Phan Văn Ken (GA)       100.
 • - Huỳnh Văn Tâm              30.
 • - Lê Văn Cảnh                   20.
 • - Kim Phụng (Mrs Cư)        50.
 • - Lê Văn Trương                30.
 • - Bà Trần Công Hoàng     100.
 • -Ng. Văn Thành (Th. Mỹ)  100.
 • - Bùi Bá Dành                   30.
 • - Nguyễn Văn Đức (IA)       50.
 • - Lê Văn Tòng                   30.
 • - Phạm Kim Tấn                 30.
 • - Nguyễn Đức Tuấn            50.
 • - Đỗ Kim Sương                20.
 • - Đỗ Xuân Đào                  20.
 • - Võ Ngọc Mai (SD)            50.
 • - Đinh Sơn Tuyền (NJ)        50.
 • - Nguyễn Văn Châu            25.
 • - Nguyễn Ngọc Tài             20.
 • - Nguyễn Văn Chương        20.
 • - Huỳnh Văn Bớt (KY)        20.
 • - Lê Văn Qui                      30.
 • - Phùng Sáu Sửu               30.
 • - Nguyễn Tấn Tương          50.
 • - Lê Đình Phát                   30.
 • - Lê Bảo                           30.
 • - Lê Phát Vĩnh                   40.
 • - Nguyễn Văn Bằng (TX)    50.
 • - Trần Kim Hạnh (IN)        100.
 • - Lê Kim Quang                 20.
 • - NguyễnVăn Lài                20.
 • - Trần Văn Trạng              50.
 • - Nguyễn Chính Minh (KS)  50.
 • - Trần Ngọc Trợ                20.
 • - Trần Ngọc Uyên              50.
 • - Bà Vũ Văn Nghi            100.
 • - Phạm Thị Ngọc Diệp        20.
 • - Nguyễn Thị Miên             30.
 • - Lê Chí Hùng                   20.
 • - Trần Văn A                    20.
 • - Trần Thị Lan                  20.
 • - Cao Ngọc Diêu              20.
 • - Văn Hiệp Vân+Thủy       50.
 • - Trần Hữu Tá (CT)          50.
 • - Nguyễn Kim Lộc (IL)      50.
 • - Hà Thị Đông Nga           30.
 • - Lê Văn Minh                  20.
 • - Trần Quế                      20.
 • - Trần Ngọc Thạch (KS)    30.
 • - Trần Trung Sanh           30.
 • - Trần Lộc (HI)                50.
 • - Nguyễn To                   20.
 • - Hoàng Văn Toàn           30.
 • - Nguyễn Văn Don           20.
 • - Nguyễn Thị Cẩm Y         50.
 • - Phan Văn Tư                 40.
 • - Trương Thị Phới             40.
 • - Trần Ngọc Trợ               20.
 • - Phan Văn Răng (SC)      50.
 • - Nguyễn Văn Phước (KS) 50.
 • - Gịp Phát Biếu                50.
 • - Nguyễn T.Thu Vân         20.
 • - Diệp Bảo Trí                  10.
 • - Đỗ Thức Viêm               20.
 • - Nguyễn Hữu Trân          30.
 • - Liêu Văn Tiều                10.
 • - Trần Quang Tố             50.
 • - Tạ Văn Tám (CT)         100.
 • - Nguyễn Quốc Phong      50.
 • - Trần Hoàng Lương(TX)  50.
 • - Tống Phước Hiến           30.
 • - Nguyễn Ngọc Lang (SJ)  30.
 • - Nguyễn Tùng Cương      10.
 • - Nguyễn Văn Tại             20.
 • - Lê Văn Năm                  20.
 • - Hội CSQG San Diego    100.
 • - Nguyễn Đình Tòng (OK) 60.
 • - Ngô Văn Thu                 40.
 • - Võ Long (NV)                30.
 • - Phạm Như Sơn              30.
 • - Phan Trung Chánh         50.
 • - Phan Văn Ken (GA)      100.
 • - Lê Văn Khiêm (LA)         50.
 • - Lê Duy Trung (AZ)         50.
 • - Cao Trung Trực             40.
 • - Hà Xuân Thiết (MA)      100.
 • - Nguyễn Văn Trình        100.
    ---------------------------------------
         TỔNG CỘNG  =   4.845$00


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn